‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2016, η Κινητήρια Δύναμη για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής.

 

ecofriendly2Ο 5ος  χρόνος για το ‘‘Καθαρόν Εστί’’ με συνέχεα στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιοτική Διαχείριση στους Εσωτερικούς Χώρους , με πρόληψη άλλα και λύση στα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Πρόληψη για την ρύπανση ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου.

Η προσπάθεια μας για την ανάδειξη μιας επαγγελματικής διαχείρισης του Βιο-περιβάλλοντος, με προγράμματα για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής σε επίπεδο εξοπλισμού και υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής μέσα από οικονομικά έξυπνες λύσεις για βελτίωση του τρόπου ζωής. Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σωστή ενημέρωση , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες τήρησης μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας ,  έτσι ώστε να συμβάλουμε με την πρόληψη ή και να περιορίσουμε κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών, (π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) προερχόμενες από αιωρούμενους εσωτερικούς   ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’.

Πολλά από τα συμπτώματα αυτών των ασθενειών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί (τουλάχιστον εν μέρει), αν η ελλιπής ενημέρωση δεν βοηθούσε  στην  αύξηση της‘‘ μη αποτελεσματικής συντήρησης’’ των εσωτερικών χώρων, με τις‘‘ φτηνές λύσεις’’.

Η ελλιπής ενημέρωση , “εμπλέκει” τους καταναλωτές όταν δεν κάνουμε σωστή συντήρηση και επιβαρύνουν το εσωτερικό περιβάλλον, αλλά και τους επαγγελματίες , όταν με τις ‘‘ φτηνές λύσεις’’ και την ‘‘εγγύηση της χαμηλότερης τιμής’’, δεν κάνουν αυτά που ορίζει η εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής και τήρησης μιας πλήρους ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η πολυπλοκότητα ενός σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος , μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγικής επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο , μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται , εξυπηρετεί την ασφάλεια τόσο του καταναλωτή όσο και του ίδιου του φορέα που το εφαρμόζει. Το σύστημα, παρακολουθώντας θα προσφέρει τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής όλων των φάσεων,  για προστασία από την επικίνδυνη επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων, αλλά και την δυνατότητα  προβολής της διαδρομής για τις συγκεκριμένες  εφαρμογές που ακολουθήθηκαν,  με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας αυτών. (π.χ Green and Clean Rooms).

Η εφαρμογή της Ιχνηλασιμότητας (Traceability)  από επαγγελματίες που ασχολούνται με τον την διαχείριση των εσωτερικών χώρων, αφενός μεν θα λύσει την πολυπλοκότητα σε ένα ‘’εξελισσόμενο εσωτερικό περιβάλλον’’, αφετέρου δε με την διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα,  θα το καθιστούσε εφικτό σε μία βασική επιχειρηματική διαδικασία Διαχείρισης της ποιότητας, για την ασφάλεια των καταναλωτών ,την διαφάνεια με έλεγχο της εφαρμοστικότητας. Ίσως οι επιβαλλόμενες  απαιτήσεις για διαδικασία παρακολούθησης και καταγραφής (Ιχνηλασιμότητας ) σε όλες τις εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές του, θα μπορούσε να αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Η ιχνηλασιμότητα δεν θα δώσει  περισσότερη ασφάλεια, θα γίνει όμως το απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικών για μια ασφαλή και εγγυημένη ποιότητα, ώστε η  ζήτηση από τους καταναλωτές θα ήταν μεγαλύτερη αφού η Διασφάλιση της ποιότητας θα τους προσέφερε ένα πιο υγιέστερο περιβάλλον με  περισσότερη οικονομία.

Η εισαγωγή συστημάτων  UV (υπεριώδους φωτοακτινοβολίας), θα δόση την δυνατότητα απενεργοποίησης αλλά και καταστροφής μικροβιακών φορτίων, χημικών προσμείξεων (βιοχημικών ρύπων) και οσμών, όταν υπάρχουν ή εισάγονται σε εσωτερικούς  χώρους , με σκοπό την μέγιστη αποδοτικότητα στην άμεση παράδοση του, με άοσμα αβλαβή υποπροϊόντα .

Αρχίζουν να εφαρμόζονται και συστήματα επεξεργασίας θερμικών εφαρμογών, ελεγχόμενης (αλλαγή της πιέσεως μέσω αλλαγής της συγκεντρώσεως ενός ή περισσοτέρων αερίων) ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας (αλλαγή στη συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων αερίων) σε κατοικημένους χώρους, όπου θεωρούνται φιλικές εφαρμογές προς το περιβάλλον, κερδίζοντας διαρκώς έδαφος και στην Ελλάδα.  Δεν πρέπει όμως να αγνοείται η εκτεταμένη προεργασία, για την ορθή εφαρμογή και αυτών των μεθόδων, λαμβάνοντας τα ανάλογα μετρά προστασίας της υγειάς εφαρμοστών και καταναλωτών ,της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Έχει δε ξεκινήσει και η ανάπτυξη ασφαλών μεθόδων,  σε εργοστασιακές θερμικές εφαρμογές για Bio-εξυγιάνσεις (Bio-decontamination) .

Η υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επαγγελματικές Bio-εφαρμογές, γίνεται με την χρησιμοποίηση ενός πλήρους, συστήματος φροντίδας για πολλαπλές εφαρμογές στους εσωτερικούς χώρους, καλύπτοντας τις επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές απορρύπανσης τους , με Minimum κατανάλωση ενέργειας, (675 watt) και Έγκριση “Green Label” του CRI , αλλά και του πιστοποιημένου συστήματος καθαρισμού και εξυγίανσης του αέρα HealthWay EMF™ , (Powerful High Ozone air purification) για τη δέσμευση σωματιδίων, με την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών και τον χαρακτηρισμό της, ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’

Επιπλέον αρχίζουν να εισάγονται σημαντικές καινοτομίες με εξειδικευμένες μετρήσεις ακουστικής, θορύβου, δονήσεων αλλά και ποιότητας του αέρα (Αέριας Ρύπανσης) με την λήψη δειγμάτων  για ανάλυση των ευρημάτων και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων (Microbiological Control), με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των ατόμων που προσφέρουν ‘‘υποτιθέμενες επαγγελματικές υπηρεσίες’’ στους εσωτερικούς χώρους , αντιμετωπίζοντας τους πλημμελώς με υποτιθέμενο επιφανειακό καθαρισμό, ή χωρίς να γνωρίζουν στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των καταναλωτών, γίνονται προσπάθειες μέσα από την ενημέρωση για τις μεγάλες συνέπιες στην υγεία, την οικονομία αλλά και το  περιβάλλον από την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και την εγγύηση της χαμηλότερης τιμής.

Μπορεί, η ελλιπής ενημέρωση μαζί με τη ανυπαρξία για ποιοτικούς ελέγχους, να δίνει σε κάποιους το χρόνο να κάνουν ‘‘πάρτι’’,  οι συνειδητοποιημένοι πλέον καταναλωτές  γνωρίζουν ότι, για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής τους, δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουν και ίδιοι ως καταναλωτές.

Η εγγυημένη ποιότητα μέσα από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων θα παρέχει, οικονομία σε χρόνο και χρήμα με την σωστή διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια , λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, μείωση βλαβών, θορύβου, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αύξηση του χρόνου ζωής της περιουσίας, αλλά και την  προστασία του περιβάλλοντος, θέτοντας  εκτός τους ‘’εγγυητές  της χαμηλότερης τιμής’’.

Επενδύσεις σε αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες με ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μεθόδους εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών δεν κοστίζουν, αποδίδουν με αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου, πετυχαίνοντας συγχρόνως την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όταν ο στόχος όλων μας, είναι η επίτευξη ενός υψηλού επίπεδου προστασία της υγείας των ανθρώπων αλλά και του περιβάλλοντος, τότε η επαγγελματική συνεργασία με έναν Σύμβουλο για την διάγνωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου κρίνεται απαραίτητη.

Πληροφορίες μπορείτε να μας ζητήσετε με ένα email στο info@klintec.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=9948

About Giannis Vgenis