Το δυσεπίλυτο πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων (π.χ, Housekeeping , ) στον τουρισμό από μια άλλη ματιά.

Το δυσεπίλυτο πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων (π.χ, Housekeeping , ) στον τουρισμό από μια άλλη ματιά.

Η Πολιτεία:  Οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι.

 • Το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) ,όπως και στην εγκύκλιο για τους  έλεγχους ( Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455 19/4/2022) για  τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης (πχ ξενοδοχεία).
 • Το Υπουργείο Τουρισμού μας επιβεβαιώνει την υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των οδηγιών της εγκυκλίου με αρ. (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) του Υπουργείου Υγείας «όπως ισχύει.», στα σημεία Η.1 και ΙΒ.2  του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ.
 • Έτσι η τήρηση της εγκύκλιου (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020) θωρακίζει την υγειονομική ασφάλεια του προσωπικό (εφαρμοστές π.χ,Housekeeping , ) με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης-μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, αλλά και την παροχή ποιοτικώνυπηρεσιών για την υγειονομική ασφάλεια  των φιλοξενουμένων,  ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου απέναντι στα ‘’περί αξιώσεων ’’, εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Τα τουριστικά καταλύματα : Μετά  το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.) των Υπηρεσιών Απολύμανσης  (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021),

 • μπορούν να προσαρμόσουν το (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) για  να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, όπως κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.  Σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) για το  ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • Το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης του  προσωπικού -μετά από εξετάσεις– στον καθαρισμό – απολύμανση είναι πλέον υποχρεωτικό σε προγράμματα πιστοποίησης για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων ,σημείο  Α.4 στην προαιρετική Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
 • Οι μεμονωμένες εφαρμογές με ψεκασμό ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κινδύνους με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία του προσωπικού (εφαρμοστές π.χ,Housekeeping , ).
 • Για δε τον σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου – σύσταση προς αποφυγήν – διότι είναι μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μας μεταφέρει την ψευδή αίσθηση της απολύμανσης , ενώ συγχρόνως  προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους με χαρακτηρισμό της εφαρμογής ως επικίνδυνη.  Επιπλέον δε αυτές οι εφαρμογές δεν ανταποκρίνονται απέναντι στο( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, ως προς  την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά  και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και για την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων.

Συμπληρωματική Ενημέρωση

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε στην επίλυση του προβλήματος με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση. Εκτός από τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης,  άλλα και Κριτήριο κατάταξης 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ.

Μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων Απολυμαντικών μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, χωρίς να κάνουμε ’’εκπτώσεις ‘’ σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας εργαζομένων-φιλοξενουμένων.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα τηςΠροληπτικής  Υγιεινής για Ασφαλέστερη Υγεία  με την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ και τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας. Δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης’’ κατά των  λοιμώξεων και συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομία  για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας εργαζομένων-φιλοξενουμένων. 

Υπεροχή και οφέλη από την πρόληψη κατά των λοιμώξεων.

 • Τελικά είναι η έλλειψη προσωπικού που δημιουργεί τεράστια πίεση στους εργαζόμενους και  επιλέγουν να αλλάξουν επιχείρηση ή επαγγελματικό προσανατολισμό;
 • Το προσωπικό δουλεύει ακόμη πιο σκληρά για να καλύψει τα κενά, ή τα χρονοβόρα και επικίνδυνα  ημίμετρα;
 • Μήπως δεν αντέχουν τις κακές συνθήκες εργασίας ,λόγο ημίμετρων απέναντι στην υγειονομική τους ασφάλεια ;
 • Μήπως δουλεύει περισσότερες ώρες από όσες προβλέπει η σύμβασή τους, λόγω έλλειψης εκπαίδευσης σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, για την ορθή εφαρμογή των μεθόδων στις εγκύκλιους των υγειονομικών πρωτόκολλων;

Όταν λοιπόν  οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, ας δούμε σημαντικές λεπτομερές, για την υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων-φιλοξενουμένων :

 • Στο σχέδιο δράσης υπάρχουν τα Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης του  προσωπικού (εφαρμοστές π.χ, Housekeeping , )- στον καθαρισμό – απολύμανση , μαζί με την βεβαιωμένη εκπαίδευση στον  απαραίτητο καταγεγραμμένο εξοπλισμό ,τα  υλικά και τις μεθόδους εφαρμογής;
 • γίνονται οι υποχρεωτικοί έλεγχοι  από τους αρμοδίους φορείς  ;

‘’Όταν για το προσωπικό (εφαρμοστές π.χ,Housekeeping , ) υπάρχει μείωση χρόνου προετοιμασίας των χώρων , μείωση κίνδυνου μολύνσεων και μειωμένη χρήση χημικών με αναβαθμισμένη την  ποιότητα, τότε η βέλτιστη ψυχολογική αποδοτικότητα τους θα ανταπεξέλθει απέναντι στην καλή τουριστική σεζόν με πολλούς επισκέπτες στη χώρα μας.’’

Σήμερα το πρόβλημα εργαζομένων στον τουρισμό (εφαρμοστές π.χ, Housekeeping , )από Σεπτέμβριο ίσως πιο έντονο σε:

α) Ξενοδοχεία, Ιατρικός τουρισμός , χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ,διαμονής – διαβίωσης πολλών ατόμων.

β) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα -Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης

γ) Σχολεία  σε όλες τις βαθμίδες και τα Μ.Μ.Μ. τους, Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις , Γυμναστήρια.

δ)  Μέσα μαζικής μεταφοράς ,  πλοία-καμπίνες, κλπ

ε) Επαγγελματικούς χώρους, Εστιατόρια & Υπηρεσίες Τροφίμων, Αίθουσες Προβολών , Συνεδρίων

στ) Περιφέρειες, Δήμους, (σχολικές καθαρίστριες), Εργοστάσια,  Στρατιωτικές Μονάδες, Αεροδρόμια,

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγειονομικής ασφάλειας εργαζομένων-φιλοξενουμένων , είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της  Προληπτικής  Υγιεινής για Ασφαλέστερη Υγεία.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://www.cleaningnews.gr/το-δυσεπίλυτο-πρόβλημα-έλλειψης/

About Giannis Vgenis