Πόσο ασφαλές και υγιές είναι το περιβάλλον εργασίας μετά τις εργασίες καθαρισμού-απολύμανσης;

Πόσο ασφαλές και υγιές είναι το περιβάλλον εργασίας μετά τις εργασίες καθαρισμού-απολύμανσης;

Εφαρμοστές -στριες καθαρότητας- απολύμανσης εργάζονται σε κάθε είδους εργασιακό χώρο -όλων των κλάδων, εντός ή/και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων, οπού επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, για την μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

H παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών καθαριότητας – απολύμανσης, απαιτεί την απομάκρυνση και όχι την ανακατανομή της σκόνης, των ρύπων και των μικροοργανισμών.

Καθαρισμοί – Απολυμάνσεις

Όταν σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού από οποιανδήποτε φορέα  (δημόσιου ή ιδιωτικού ) συμπεριλαμβάνει καθαρισμό – απολύμανση η/και απολύμανση  με βιοκτόνα απολυμαντικά  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. , αυτόματα μεταφέρεται στην νομοθεσία περί βιοοκτόνων, (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012/Άρθρο 18) ,όπου όλα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

  •  Τα βιοκτόνα απολυμαντικά ανήκουν στην κατηγορία των του Κανονισμού 528/2012, οι δε εφαρμογές  θα πρέπει να ανταποκρίνονται  απέναντι  στην (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους, επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, η όποια συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
  • Οι εφαρμοστές -στριες  θα πρέπει να προσαρμοστούνμε την τροπ. απ. 2910/201/11.2.2004 (ΦΕΚ 340/ Β/11/2/2004) και την υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης ,των επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίεςοι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος,  όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους και εξειδικευμένα (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης).
  • Η συνεργασία με επιστήμονα είναι υποχρεωτική ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Χημικός, Γεωπόνος, κλπ).

Προσαρμογή  και στην εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι λιμώξεις  θα συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία .

Οι εφαρμοστές -στριες καθαρότητας- απολύμανσης  πρέπει να έχουν και τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων, (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), το (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄30-6-2004) τον Ν. 3850/2010,(Βιολογικοί παράγοντες ) που ενυπάρχουν κατά την εργασία και μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από άλλη άποψη μετά την περάτωση των εργασιών, -‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση, καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Σεβασμός στην υγειονομική ασφάλεια των πολιτών, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

  • Τελικά, γιατί οι φορείς (ιδιωτικού ή δημόσιου) δεν ζητούν οι τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών  να είναι επικυρωμένες από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ,  για την τήρηση των υγειονομικών  πρωτόκολλων και την ορθή χρήση των βιοκτόνων , με Σύμβουλο –Επιθεωρητή και υγειονομικά υπεύθυνο στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, ώστε να επιτυγχάνεται με εξασφάλιση η Υψηλού επιπέδου υγειονομική ασφάλεια των εργαζόμενων, των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών;
  • Ποιος εφαρμοστής θα καθαρίσει-απολυμάνει, με ποια μέθοδο και ποιος υγειονομικά υπεύθυνος θα υπογράψει;
  • Ποιος Έλεγχος θα γίνει με τεκμηριωμένη απόδειξη στην παραλαβή παράδοση του κάθε έργου ξεχωριστά ,  για τη σύνθετη παρακολούθηση άλλα και ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση ;
  • Ποιος Έλεγχος θα γίνει με μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης , για ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ , για PM2,5 και PM10,για  CO2, και TVOC  ;
  • Υπάρχει φάκελος με το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης( σχεδιασμός και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση) που  περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής και τα απαιτούμενα έντυπα, για αξιολόγηση από τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας  για την σύνταξη εκτίμησης κινδύνων;

Όλα τα προαναφερόμενα συντελούν στην  Πιστοποιημένη επιμόρφωση των εφαρμοστών στον καθαρισμό-απολύμανση, η οποία  θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις προκαθορισμένες οδηγίες και τις διαδικασίες των ολοκληρωμένων προγραμμάτων στις επαγγελματικές εφαρμογές Καθαρισμού-Απολύμανσης, μιας και το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι των  μολυσματικών παραγόντων.

Η Προληπτική Υγιεινή  μειώνει παράγοντες των λοιμώξεων που θέλουν να ‘’ Κυκλοφορούν… κρυφά’’ , για την προάσπιση της δημόσιας υγείας

Με την καινοτόμοΠροληπτική υγιεινή οι επαγγελματίεςεφαρμοστέςστις επιχειρήσεις –εταιρείες, εκτός από τον απαραίτητο εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό  Bio- εφαρμογών  , λαμβάνουν και τηναπαραίτητη  βεβαιωμένη εκπαίδευση, για την Ορθή εφαρμογή σε απορρύπανση-περιβαλλοντική εξυγίανση και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων .

Υ.Γ : Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εφαρμογές σε χώρους που ηχούν  πληγεί από πυρκαγιές ή από καπνούς.!!

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρινίσεις , παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.cleaningnews.gr/πόσο-ασφαλές-και-υγιές/ 

About Giannis Vgenis