‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2017.: Η Βεβαιωμένη Διαφορετικότητα των Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων.

‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2017, η συνέχεια της κινητήριας δύναμης για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων, βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας και σ την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης προβλημάτων, της Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική διαχείριση στους εσωτερικούς χώρους.

Όπως κάθε χρόνο ,έτσι και το 2017, θα συνεχιστεί η προσπάθεια μας για την ανάδειξη μιας επαγγελματικής διαχείρισης του Βιο-περιβάλλοντος, με προγράμματα για την  προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής σε επίπεδο υπηρεσιών και εξοπλισμού, με στόχο την  προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής μέσα από οικονομικά έξυπνες λύσεις για βελτίωση του τρόπου ζωής. Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σωστή ενημέρωση , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες τήρησης μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας ,  έτσι ώστε να συμβάλουμε με την πρόληψη ή και να περιορίσουμε ή και να περιορίσουμε κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών, (π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) προερχόμενες από αιωρούμενους εσωτερικούς  ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’.

Πολλά από τα συμπτώματα αυτών των ασθενειών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί (τουλάχιστον εν μέρει), αν η ελλιπής ενημέρωση δεν βοηθούσε  στην  αύξηση της‘‘ μη αποτελεσματικής συντήρησης’’ των εσωτερικών χώρων, με τις‘‘ φτηνές λύσεις’’, ακόμα και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αυτή η ελλιπής ενημέρωση , “εμπλέκει” τους καταναλωτές όταν δεν κάνουμε σωστή συντήρηση και επιβαρύνουν το εσωτερικό περιβάλλον, αλλά και τους επαγγελματίες , όταν με τις ‘‘ φτηνές λύσεις’’ και την ‘‘εγγύηση της χαμηλότερης τιμής’’, δεν κάνουν αυτά που ορίζει η εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής και τήρησης μιας πλήρους ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Είναι γεγονός ότι ως ομάδα στο Green And Clean Hotels, για το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και τη Νέα βιομηχανική  επανάσταση στο χώρο των Bio-εφαρμογών καθαρισμού, με απορρύπανση, αναζωογόνηση, εξυγίανση και απολύμανση, παρέχουμε την πληρέστερη ενημέρωση. Μέσα από την διαφορετικότητα θα συνεχίσουμε ως ενημερωτική υπηρεσία υποστήριξης του πράσινου & καθαρού περιβάλλοντος, να βοηθάμε σημαντικά στην αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης προβλημάτων, Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος, στους εσωτερικούς χώρους και στον κλάδο του τουρισμού.

Στόχος μας είναι τόσο η προβολή και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την Βεβαιωμένη διαφορετικότητα, όσο και των ίδιων των εμπλεκομένων, στη διαχείριση αυτών που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.

Οι Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρακτικές έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους πελάτες τους , την βεβαιωμένη διαφορετικότητα της ‘’διαχρονικής αξίας στον τρόπο Φιλοξενίας”, μιας εφαρμοζόμενης περιβαλλοντικά φιλικής και άμεσης εξυπηρέτησης σε ένα σύγχρονο και αρμόνικα ’φιλικό περιβάλλον’’, μιας άνετης διαμονής, για μοναδικές στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας.

Η Υλοποίηση του έργου  θα τύχει  της ανάλογης Προβολής -Δημοσιότητας και Διάχυσης , μέσα  από την υιοθέτηση και ανάπτυξη  βέλτιστων πρακτικών με καθιερωμένες ενέργειες, όπως: Προώθηση Διαδικτυακής Ενημέρωσης, μέσω του Green And Clean Hotels. Μια Ριζική καινοτομία σε νέα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενημερωτικών υπηρεσιών, με νέες διαδικαστικές εφαρμογές που στηρίζονται  για την επίτευξή τους στο πρόγραμμα Reciprocity = (.Αμοιβαιότητα + . Ανταποδοτικότητα) …. χτίζοντας γέφυρες με πελάτες και συνεργάτες.!! 

Η πολυπλοκότητα ενός σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος , μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφής  καλύπτοντας  όλες τις διαδικασίες των φάσεων παραγωγικής επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο , εξυπηρετώντας την ασφάλεια  καταναλωτή και φορέα που το εφαρμόζει. Το σύστημα με την  εφαρμογή της Ιχνηλασιμότητας (Traceability,  για μια  λεπτομερέστατη καταγραφή θα προσφέρει  προστασία από την επικίνδυνη επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων, αλλά και την δυνατότητα  προβολής της διαδρομής για τις συγκεκριμένες  εφαρμογές που ακολουθήθηκαν,  με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας αυτών. (π.χ Green and Clean Rooms).

Η εισαγωγή συστημάτων  θα δόση την δυνατότητα απενεργοποίησης αλλά και καταστροφής μικροβιακών φορτίων, χημικών προσμείξεων (βιοχημικών ρύπων) και οσμών, όταν υπάρχουν ή εισάγονται σε εσωτερικούς  χώρους , με σκοπό την μέγιστη αποδοτικότητα στην άμεση παράδοση του, με άοσμα αβλαβή υποπροϊόντα .

Αρχίζουν να εφαρμόζονται και συστήματα επεξεργασίας θερμικών εφαρμογών, UV (υπεριώδους φωτοακτινοβολίας), ελεγχόμενης (αλλαγή της πιέσεως μέσω αλλαγής της συγκεντρώσεως ενός ή περισσοτέρων αερίων) ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας (αλλαγή στη συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων αερίων) ή υπέρθερμου ατμού (με πίεση έως και 10 bar για 184,13ο C), σε κατοικημένους χώρους, όπου θεωρούνται φιλικές εφαρμογές προς το περιβάλλον, κερδίζοντας διαρκώς έδαφος και στην Ελλάδα.  Δεν πρέπει όμως να αγνοείται η εκτεταμένη προεργασία των Bio – εφαρμογών με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, πριν ή και μετά από κάθε εφαρμογή αντιμετώπισης στους εσωτερικούς χώρους,, για την ορθή εφαρμογή και αυτών των μεθόδων, λαμβάνοντας τα ανάλογα μετρά προστασίας της υγειάς εφαρμοστών και καταναλωτών ,της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος.

Γίνονται  σημαντικές καινοτομίες με εξειδικευμένες μετρήσεις ακουστικής, θορύβου, δονήσεων αλλά και ποιότητας του αέρα (Αέριας Ρύπανσης) με την λήψη δειγμάτων  για ανάλυση των ευρημάτων και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων (Microbiological Control), με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Επιπλέον αρχίζουν να εισάγονται μη ανιχνεύσιμες  εφαρμογές με απολυμασμένο νερό, για περισσότερη προστασία από την εκ νέου ανάπτυξη της μόλυνσης , με βελτιωμένη δε την αποτελεσματικότητα και στην απόδυση παραγωγής.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των ατόμων που προσφέρουν ‘‘υποτιθέμενες επαγγελματικές υπηρεσίες και εξοπλισμό ’’ για τους εσωτερικούς χώρους , αντιμετωπίζοντας τους πλημμελώς με υποτιθέμενο επιφανειακό καθαρισμό, ή χωρίς να γνωρίζουν στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των καταναλωτών, γίνονται προσπάθειες μέσα από την ενημέρωση για τις μεγάλες συνέπειες στην υγεία, την οικονομία αλλά και το  περιβάλλον από την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και την εγγύηση της χαμηλότερης τιμής.

Μπορεί, η ελλιπής ενημέρωση μαζί με τη ανυπαρξία για ποιοτικούς ελέγχους, να δίνει σε κάποιους το χρόνο να κάνουν ‘‘πάρτι’’,  οι συνειδητοποιημένοι πλέον καταναλωτές  γνωρίζουν ότι, για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής τους, δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουν και ίδιοι ως καταναλωτές. 

Οι επαγγελματίες  εφαρμοστές ,αλλά και οι Ξενοδόχοι για τους χρήστες του εξοπλισμού, με την αγορά του κάθε επαγγελματικού εξοπλισμού, αφενός όπου θα καλύπτει την αναβαθμισμένη ποιότητα του ύπνου στα ξενοδοχεία, στο κριτήριο 4.1  Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) αλλά και στο το κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ:  (Υποχρεωτική προδιαγραφή), αφετέρου δε θα πρέπει να ζητούν την Βεβαιωμένη εκπαίδευση, Ορθής εφαρμογής των Bio- Εφαρμογών.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου, γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο Επαγγελματικό εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση, μπορεί να οδηγήσει σε αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που προσπαθούμε να επιτύχουμε (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α.)

Επενδύσεις σε αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες με ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μεθόδους εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών δεν κοστίζουν, αποδίδουν με αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου, πετυχαίνοντας συγχρόνως την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όταν ο στόχος όλων μας, είναι η επίτευξη ενός υψηλού επίπεδου προστασία της υγείας των ανθρώπων αλλά και του περιβάλλοντος, τότε η επαγγελματική συνεργασία με έναν Ειδικευμένο Σύμβουλο για την διάγνωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, αλλά και για την επιλογή του Επαγγελματικού εξοπλισμού με Βεβαιωμένη εκπαίδευση, Ορθής εφαρμογής των Bio- Εφαρμογών, κρίνεται απαραίτητη.

Πληροφορίες με email στο info@greenandcleanhotels.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://www.greenandcleanhotels.gr/καθαρόν-εστί-2017-η-βεβαιωμένη-δια/

About Giannis Vgenis