Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προσοχή από τις ενώσεις στον εναρμονισμό τιμών

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επανέφερε στο προσκήνιο και την ανάγκη αποφυγής συμπεριφορών από σωματεία, οι οποίες, όπως οι ενιαίες τιμές, αντιστρατεύονται το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και επηρεάζουν δυσμενώς τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

Για το θέμα αυτό και για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει σχετικό οδηγό για τις ενώσεις επιχειρήσεων (σωματεία, σύλλογοι), με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους σε θέματα και δράσεις που ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του Ανταγωνισμού.

Τον οδηγό απέστειλε σε εκατοντάδες επαγγελματικές ενώσεις και ενώσεις επιχειρήσεων,  σωματεία, ομοσπονδίες, επιμελητήρια κλπ. Στον οδηγό που έχει το ρόλο «κώδικα συμπεριφοράς» τονίζεται πως με δεδομένο ότι οι επαγγελματικές ενώσεις προσφέρουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά, οι ενέργειές τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά στους κανόνες ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει χειριστεί στο παρελθόν υποθέσεις που αφορούσαν σε συμπεριφορές ενώσεων επιχειρήσεων σε ενιαίες τιμές και έχει επιβάλει σχετικές κυρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Όπως τονίζεται στον οδηγό  τόσο οι ενώσεις, όσο και τα εκτελεστικά στελέχη που τις εκπροσωπούν, πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι ενέργειές τους ενδέχεται να παραβιάσουν το δίκαιο του ανταγωνισμού στο βαθμό που μπορούν να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς, κυρίως μέσω της προσπάθειας καθιέρωσης ενιαίας συμπεριφοράς των μελών τους, καθώς και άλλων μερών.

Πρέπει να σημειωθεί πως το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζεται μόνο στις επιχειρήσεις -μέλη των ενώσεων αυτών, καθώς οι ίδιες οι ενώσεις, στο βαθμό που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες, υπόκεινται, επίσης, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι είναι κοινά γνωστό, ότι οι ενώσεις επιχειρήσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα, λόγω των πολλαπλών κοινωνικών και οικονομικών λειτουργιών που επιτελούν. Ο δυναμισμός των εν λόγω ενώσεων οφείλεται στη χρησιμότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στα μέλη τους και στο σύνολο της οικονομίας.

Η συλλογική από μέρους τους εκπροσώπηση της επιχειρηματικής κοινότητας στις σχέσεις της με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους και με το Κράτος, τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες μπορούν, εάν λειτουργούν σωστά, να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και στην προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, να συμμετέχουν στη θέσπιση προδιαγραφών και προτύπων, που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και να επιμελούνται του ελέγχου της τήρησης αυτών και να προβαίνουν στην εκπόνηση μελετών και στην τήρηση στατιστικών στοιχείων για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, κ.λ.π..

Εντούτοις, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες ενώσεις προσφέρουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά, οι ενέργειές τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά στους κανόνες ανταγωνισμού. Και τούτο, διότι το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζεται μόνο στις επιχειρήσεις – μέλη των ενώσεων αυτών. Οι ίδιες οι ενώσεις, στο βαθμό που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες, υπόκεινται, επίσης, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Συνεπώς, τόσο οι ενώσεις, όσο και τα εκτελεστικά στελέχη που τις εκπροσωπούν, πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι ενέργειές τους ενδέχεται να παραβιάσουν το δίκαιο του ανταγωνισμού στο βαθμό που μπορούν να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς, κυρίως μέσω της προσπάθειας καθιέρωσης ενιαίας συμπεριφοράς των μελών τους, καθώς και άλλων μερών.

Tags Ανταγωνισμός: http://www.eea.gr/gr/el/articles/ep-antagonismoy-prosoxi-apo-tis-enoseis-ston-enarmonismo-timon

Πηγή:http://cleaningnews.gr/?p=8171

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση